6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme
MAİS A.Ş. olarak sizlere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere işbu bilgilendirmeyi yapmaktayız.

6698 Sayılı Kanun kapsamında, “Kişisel Veri”; tarafınızca iletilen veya kamu ve özel kurumları kapsayacak şekilde üçüncü kişilerden edinilen bilgileriniz dâhil kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgileriniz ve bize iletmiş olduğunuz tüm bilgileri, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla MAİS A.Ş. bilgi teknolojisi ve iletişim sistemlerinde kullanılan yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilen ve/veya tutulan tüm bilgileri ve Kanunen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olan özlük bilgileriniz, sağlık bilgileriniz, varsa hukuki işlemler, Kurumdan olan hak ve alacaklarınız ile ilgili olarak kamu kurumları veya yargı organları tarafından gönderilen bilgilerinizi de kapsayan özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil tüm bilgileri ifade eder.

MAİS A.Ş, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Kişisel Verileriniz ilgili kanunlar gereği yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olarak ve sizlerle iletişim sağlanarak bilgi verilebilmesi, MAİS A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, bu ürün ve hizmetleri en üst standartlarda memnuniyetinizi gözeterek yerine getirmek, MAİS A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızı sağlamak amacıyla KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlarla işlenmekte, kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, gerektiğinde güncellenmekte ve aktarılabilmektedir. MAİS A.Ş., kişisel verilerinizi, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için makul teknik önlemleri almaktadır.

Bu bilgilendirme metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, ilgili kanunlar çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve yukarıda belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde; MAİS A.Ş. ile hukuken yetkili olan adli ve idari makamlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, banka, sigorta/emeklilik şirketleri ve bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerle, verilerin “bulut ortamı”nda saklanması ve pazarlama faaliyetleri kapsamında destek aldığımız (Whatsapp Business, vb.) 3.kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini veya şahsınız veya kimliğiniz ile eşleştirilemeyecek şekilde anonim hale getirilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. Bu husustaki yazılı talepleriniz Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde yerine getirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.